STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

5 เดือนที่แล้ว
248 views
โดย Starfish Academy
STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

จากการคัดเลือกผู้เข้าสมัครมากกว่า 100 กิจการ บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 กิจการ ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Final) การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES 2023 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากระยะเวลาในการดำเนินโครงการกว่า 9 เดือน มาสู่การนำเสนอรอบสุดท้าย ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม The Society by RISE Innovation Hub อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

โดยโครงการนี้เป็นจากการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES 2023 ตามนโยบาย 4 มิติ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการที่ดำเนินการโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดด้วยวิธีการสร้างนวัตกรรมร่วมและการปรึกษาแนะนำเชิงลึก เชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ให้เป็นกลไกสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดอย่างเหมาะสมต่อไป

ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อานวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM HEROES) ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (ฮีโร่) ด้วยกระบวนการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) เพื่อเปิดช่องทางให้ฮีโร่ทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ หรือพัฒนาสินค้า/บริการร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการซื้อขาย ขยายตลาด และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ และชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่ผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 บริษัท จาก 25 บริษัท ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้าร่วมการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitching Day) ต่อแหล่งเงินทุน อาทิ นักลงทุนบุคคล (Angel investor) กิจการเงินร่วมลงทุน (VC) บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (CVC) และนักลงทุนเพื่อสังคม (Impact investor) เช่น ธนาคารออมสิน, บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), PPT ExpersSo, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด

โดยในงาน บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้นำเสนอโมเดลธุรกิจ(Pitching) โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย ในปัจจุบัน และอนาคต ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision, Mission) การสร้างโปรแกรมการศึกษา ที่มีคุณภาพ และการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต มุ่งเน้นไปที่ “การศึกษาที่เท่าเทียม และมีความหมายสำหรับทุกคน ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างการเปลี่ยนแปลง เชิงบวก วันนี้ และพรุ่งนี้” ประกอบด้วย

  • โรงเรียนบ้านปลาดาว โรงเรียนต้นแบบนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้มาศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • Starfish Academy สถาบันพัฒนานักการศึกษา และบุคคลทั่วไป สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการคุณภาพ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ
  • Starfish Labz แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับครู เด็ก และผู้ปกครอง ที่ได้รับความนิยมสูง
  • Starfish Class เครื่องมือช่วยประเมินสำหรับคุณครู สังเกตพฤติกรรมและเก็บหลักฐานผู้เรียนแบบอัจฉริยะ
  • Starfish Hub พื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เชื่อมโยงเครือข่าย Passion ที่หลากหลาย

ทั้งนี้เราได้มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึง “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา “ประเทศชาติ” เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด