แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

10 เดือนที่แล้ว
490 views
โดย Starfish Academy
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมบริหารจาก Starfish Education ได้ไปศึกษาดูงาน Maker Education ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมได้เยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้นำ กิจกรรม Makerspace ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ได้ทำให้เห็นการศึกษาแบบ Maker Education ในประเทศสิงคโปร์ โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทางทีม Starfish Education ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาการศึกษานวัตกรรม Stafish Maker ต่อไป

Wellington Primary School และ Pei Tong Primary School (https://www.wellingtonpri.moe.edu.sg/ and https://www.peitongpri.moe.edu.sg/

- โรงเรียนรัฐที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์


St. Hilda’s Primary School, Bendemeer Primary School and D.Space at Commonwealth Secondary School (https://www.shps.moe.edu.sg/, https://www.bendemeerpri.moe.edu.sg/ and https://www.commonwealthsec.moe.edu.sg/)

โรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรม Makerspace ในโรงเรียน เช่น การนำ STEM, Coding, Micro:bit มาบูรณาการในกิจกรรม Makerspace, การส่งเสริมการจัดกิจกรรม Makerspace ในช่วงพักของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและชุมชมท้องถิ่น, การเรียนการสอนแบบ Makerspace ในระดับมัธยมที่เน้นการเรียนแบบ Makerspace ในรายวิชาผ่านเครื่องมือต่างๆ

The HEAD Foundation, Edm8ker and Vivita Global

(https://headfoundation.org/ , https://edm8ker.com/ , https://www.vivita.global/)

องค์กรเครือข่ายที่เน้นการทำงานด้านการสร้างทักษะให้แก่ Learners ผ่าน STEM รวมถึงการจัด PD (Professional Development) ให้แก่ครูผู้สอนในองค์กรการศึกษาต่างๆ และ ยัง ได้แลกเปลี่ยนมุมองจากองค์กรที่ทำงานด้าน Makerspace จาก 7 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ขอขอบคุณ Octava Foundation (https://octavafoundation.org/) สำหรับการสนับสนุนโครงการ Starfish Connect

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24