3 องค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาการศึกษาไทย

4 เดือนที่แล้ว
182 views
โดย Starfish Academy
3 องค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาการศึกษาไทย

Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associate - Education Programs, Octava Foundation (octavafoundation.org) ร่วมกับ Starfish Education นำโดยนางสาวนพวรรณ คำยวง ผู้จัดการมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้เข้าพบ นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ทางการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้กล่าวถึงร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program: TSQP)

กรอบสำคัญในการจัดโครงการ TSQP คือ ลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา ลดภาวะถดถอยของความรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาตนเองของโรงเรียนทั้งระบบ คือ ด้านการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนากลไกหนุนเสริมเชิงคุณภาพ คือ วิจัย ติดตาม ถอดบทเรียน สนับสนุน การทำ leaning outcome งานวิจัย การสื่อสารสังคม และผลักดันเชิงนโยบาย และมีระบบการหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพ

ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ หัวข้อสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ผลผลิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้นวัตกรรม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแกนนำ นำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบาย การดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ขยายไปสู่โรงเรียนต้นสังกัดอื่นๆ สังคมรับรู้ และโรงเรียนพัฒนาตนเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด