สร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการเรียนรู้ เสริมทักษะครูสู่ศตวรรษที่ 21

8 เดือนที่แล้ว
884 views
โดย Starfish Academy
สร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการเรียนรู้ เสริมทักษะครูสู่ศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในการกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทั้งระบบ โดยที่จุดมุ่งหวังสำคัญ เพื่อ ให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการศึกษาและสถานศึกษา ได้เข้าร่วม Workshop แบบเข้มข้น ที่ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจร่วมกัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และ Starfish Education จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นการทำงาน “ภาคีความร่วมมือ” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการ “การสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ MiniEnglish Program”

ซึ่ง Workshop ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ได้เรียนรู้ศึกษา เรื่องราว ของการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการขับเคลื่อนนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการปฏิรูปโรงเรียนอย่างยั่งยืนโครงสร้างหลักสูตร, นวัตกรรม 3R “แบบบูรณาการ”, กิจกรรมโครงงาน PBL ด้วยกระบวนการ EDICRA จากโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยได้นำแนวคิดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning และเสริมทักษะชีวิตสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง

นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังมีการติดเครื่องมือให้กับคุณครู ผ่าน Workshop Makerspace กับการพัฒนาผู้เรียนสู่อนาคต และ Starfish Labz กับการพัฒนาตนเองต่อความต้องการของครู ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ STEAM design process ที่เป็นรูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking) ในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้ รวมไปถึง How to หรือความรู้ต่างๆที่คุณครูสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับตนเองได้จากแพลตฟอร์ม Starfish Labz

ผลสะท้อนของกิจกรรม :

อาจารย์อธิป แย้มเสมอ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ไว้ว่า “ได้เรียนรู้การใช้นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวางแผนการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนที่ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นออกแบบกิจกรรม การนำปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีทุกคำถามมีคำตอบ ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มอบความรู้ที่มีค่านี้ให้กับทีมงานของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะ”

ครูปัญจพร เถื่อนกูล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ได้พูดถึง Workshop ในครั้งนี้ ไว้ว่า “ได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนการทำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การใช้ STEAM Design Process เด็กๆ ได้คิด มีการวางแผน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและส่งเสริมทักษะของเด็กๆได้เป็นอย่างดี ได้รู้จักวิธีการจัดกิจกรรม Makerspace ที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและใช้เทคนิคการสอนในการฝึกปฏิบัติและได้ลงมือทำ รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองหลังจากที่พบปัญหาจากการลงมือทำ ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านปลาดาวท่านผู้อำนวยการ คุณครู ทีมงานและโค้ชทุกๆท่านที่ได้ถ่ายทอดเทคนิคในครั้งนี้ด้วยนะคะ”

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24