Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

7 เดือนที่แล้ว
1020 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Starfish Education เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียนในเขตบางพลัด เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process

หลังจากที่ Starfish Education ได้นำองค์ความรู้ Makerspace ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในเขตบางพลัดนั้น นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงได้นำกระบวนการ STEAM Design Process มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน และพร้อมเป็นโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center ที่เตรียมจะขยายผลองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 2. โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 3. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 4. โรงเรียนวัดเทพากร 5. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 7. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 8. โรงเรียนวัดรวก 9. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ 10. โรงเรียนวัดคฤหบดี

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการและคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียนเข้าร่วมรับชมและ ได้เห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมมีการวางแผนตารางการนิเทศก์ภายในร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ในเครือข่าย ได้เข้าถึง เข้าใจและนำกระบวนการ STEAM Design Process นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

โดยกระบวนการเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้ เป็นการให้โรงเรียนเครือข่ายได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้จาก 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดกระบวนการโดยคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลัด 

คุณครูแต่ละระดับชั้นได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Makerspace ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process เริ่มต้นกระบวนการขั้นที่ 1 ถาม (Ask) เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนตั้งคำถาม กระตุ้นความคิด เพื่อเป็นทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ต่อมาขั้นที่ 2 จินตนาการ (Imagine)  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระดมความคิดหาไอเดียในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ขั้นที่ 3 วางแผน (Plan) ฝึกให้นักเรียนคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน หลังจากนั้นมาถึงขึ้นที่ 4 สร้างสรรค์ (Create) ปล่อยให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนแผนที่ได้วางไว้ และสุดท้ายขั้นที่ 5 คิดสะท้อนและออกแบบใหม่ (Reflect & Redesign) หลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำแล้ว คุณครูฝึกให้นักเรียนได้มีการสะท้อนคิดในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของครูและนักเรียน 

ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้ของห้องเรียนแต่ละระดับชั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ผ่านการจัดกระบวนการสอนที่เน้นการฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน และที่สำคัญคือคุณครูได้เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้กับนักเรียน


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23