Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

9 เดือนที่แล้ว
610 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 และกิจกรรม Coaching ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 115 ท่าน

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.),องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร”    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแนวทางเพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการหยุดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สมุทรสาคร ให้การสนับสนุนโรงเรียนและครูในการวางแผน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้และทั่วถึง

โดยกิจกรรมในช่วงแรกเป็นกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 สนทนาการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลการดำเนินโครงการ และข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียน  รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินติดตาม วัดผลความสำเร็จ ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียนพร้อมกับโรงเรียนใช้ Micro Learning พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ และสุขภาวะกายจิตได้อย่างไร พร้อมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม 

และในช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรม Coaching ครั้งที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกันและแชร์ประสบการณ์ โดยแต่ละโรงเรียนได้ร่วมทำแบบสำรวจผลการดำเนินโครงการ และข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้าน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียนวิธีการที่โรงเรียนใช้ฟื้นฟูภาวะถดถอยของผู้เรียนในเรื่อง การอ่าน เขียน คิดคำนวน และสุขภาวะ ร่วมกันวิเคราะห์ความโดดเด่นกิจกรรม วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งที่ทำได้ดี (Best practice) ตาม 5 มาตรการการดำเนินโครงการ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23