Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

1 ปีที่แล้ว
789 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 และกิจกรรม Coaching ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 115 ท่าน

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.),องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร”    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแนวทางเพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการหยุดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สมุทรสาคร ให้การสนับสนุนโรงเรียนและครูในการวางแผน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้และทั่วถึง

โดยกิจกรรมในช่วงแรกเป็นกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 สนทนาการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ผลการดำเนินโครงการ และข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียน  รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินติดตาม วัดผลความสำเร็จ ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียนพร้อมกับโรงเรียนใช้ Micro Learning พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ และสุขภาวะกายจิตได้อย่างไร พร้อมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม 

และในช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรม Coaching ครั้งที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกันและแชร์ประสบการณ์ โดยแต่ละโรงเรียนได้ร่วมทำแบบสำรวจผลการดำเนินโครงการ และข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้าน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียนวิธีการที่โรงเรียนใช้ฟื้นฟูภาวะถดถอยของผู้เรียนในเรื่อง การอ่าน เขียน คิดคำนวน และสุขภาวะ ร่วมกันวิเคราะห์ความโดดเด่นกิจกรรม วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งที่ทำได้ดี (Best practice) ตาม 5 มาตรการการดำเนินโครงการ 

Share:
|