Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 1 วัน
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

Workshop ที่ผ่านมา

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

November 12th, 2020
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การออกแบบบรรยากาศและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Makerspace ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง

October 29th, 2020
15:00 - 17:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

กิจกรรม Leadership Workshop TSQP 1 ต่อเนื่อง
แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

July 4th, 2020
13:30 - 14:30
https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน
จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

May 30th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21
หลักสูตร Teaching From Home

หลักสูตร Teaching From Home

May 9th, 2020 - June 30th, 2020
00:00 - 00:00
FB Group
Starfish Academy

Starfish Academy

หลักสูตร Teaching From Home
แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

April 25th, 2020
13:30 - 14:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19