Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง  (Wall-Free English Class)

ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง (Wall-Free English Class)

March 14th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

"ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง" (Wall-Free English Class) คือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง โดยลดกำแพงทางกายภาพที่เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและมีไดนามิก เช่น การจัดกิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียน การสอนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริง และการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่มีมิติ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเกิดแรงจูงใจในการเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 7 วัน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษไร้ผนัง (Wall-Free English Class)

Workshop ที่ผ่านมา

Google Site กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
4.9

Google Site กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

April 9th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Google Site กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา
4.9

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
Starfish Academy

Starfish Academy

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !
4.9

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
4.8

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
4.9

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123
4.8

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123