การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

ผ่านไปแล้ว
July 15th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้แอพลิเคชัน Canva เป็นตัวกลางในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนได้หลากหลาย อาทิ เทคนิคการบูรณาการเทคโนโลยีในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคนิคพื้นฐานการใช้แอพลิเคชัน Canvaเทคนิคการสร้างพื้นที่แบ่งปันการเรียนรู้ผ่านแอพลิเคชัน Canva ให้กับนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแอพลิเคชัน Canva รวมทั้งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

+แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยี

+การใช้แอพลิเคชัน Canva เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

+การใช้แอพลิเคชัน Canva ในการขั้นตอนการสร้างชิ้นงานกลุ่มและขั้นตอนการอภิปรายความรู้ร่วมกัน

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 15.07.2023

นางสาวลลิตา
นางสาวลลิตา
Written by: 15.07.2023

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 15.07.2023

Intraporn
Intraporn
Written by: 15.07.2023

ได้มุมมองในการนำ canva ไปใช้งานในชั้นเรียนของตนเอง

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 15.07.2023

ขอบคุณ​ค่ะ

นางสาวดวงเดือน
นางสาวดวงเดือน
Written by: 15.07.2023

ได้เรียนรู้ประโยชน์การนำcanvaไปใช้ในการเรียนการสอน

วารุ
วารุ
Written by: 15.07.2023

นางเจียรนัย
นางเจียรนัย
Written by: 15.07.2023

นางสาวปัทมวรรณ
นางสาวปัทมวรรณ
Written by: 15.07.2023

การทำงานร่วมกัน แก้ไข เพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นร่วมกันน

รำไพ
รำไพ
Written by: 15.07.2023

ดีมากได้ความรู้เพิ่มมาก

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 15.07.2023

นางนิยดา
นางนิยดา
Written by: 15.07.2023

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 15.07.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 15.07.2023

ธนวรรธน์
ธนวรรธน์
Written by: 15.07.2023

ความรู้เกี่ยวกับ Canva ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

PatPat
PatPat
Written by: 15.07.2023

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 15.07.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 15.07.2023

พัฒนาตนกับการสอน

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 15.07.2023

weerapan
weerapan
Written by: 15.07.2023