Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไรหาคำตอบไปด้วยกันของนิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 1 วัน
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ Play + Learn = Plearn เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิชที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัตินั้น และมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด Play + Learn = Plearn สามารถใช้ประยุกต์กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นในพื้นที่จริงหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นตามบริบทที่นักเรียนคุ้นเคย การเล่นของเด็กไทย หรือการได้สัมผัสกับของเล่นที่แฝงไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับ

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 1 วัน
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

กิจกรรม WORKSHOP ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ต้องการสิ่งใดและทำอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จ รวมถึง Mindset แบบไหนที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า และอะไรเป็นสาเหตุที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่ เราจะสลัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตเราอยู่นั้นออกไปได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 80
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

Workshop ที่ผ่านมา

"เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

"เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

June 26th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

"เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
ประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่าน “Vonder Go"

ประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่าน “Vonder Go"

June 12th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

ประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่าน “Vonder Go"
Starfish Class แอปพลิเคชั่น ผู้ช่วยสำหรับครูยุคใหม่

Starfish Class แอปพลิเคชั่น ผู้ช่วยสำหรับครูยุคใหม่

May 29th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class แอปพลิเคชั่น ผู้ช่วยสำหรับครูยุคใหม่
“จาก CODING สู่การสร้างนวัตกรรม”

“จาก CODING สู่การสร้างนวัตกรรม”

May 22nd, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

“จาก CODING สู่การสร้างนวัตกรรม”
ล้วงลึกการเรียนคอร์สออนไลน์กับ Starfish Labz

ล้วงลึกการเรียนคอร์สออนไลน์กับ Starfish Labz

May 15th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

ล้วงลึกการเรียนคอร์สออนไลน์กับ Starfish Labz
เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT

May 8th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT