Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไรหาคำตอบไปด้วยกันของนิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 343
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ Play + Learn = Plearn เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิชที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัตินั้น และมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด Play + Learn = Plearn สามารถใช้ประยุกต์กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นในพื้นที่จริงหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นตามบริบทที่นักเรียนคุ้นเคย การเล่นของเด็กไทย หรือการได้สัมผัสกับของเล่นที่แฝงไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับ

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Workshop ที่ผ่านมา

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top Worksheets
4.8

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top Worksheets

February 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top Worksheets
Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ
4.8

Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ

February 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Live สดบทไม่มี ep.3 ‘Green Screen กับห้องแห่งความลับ
"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome"
4.9

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome"

February 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Google Chrome"
วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน
4.9

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน
"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 4
4.8

"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 4

January 29th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

"ครูสอน คิดส์" ตอนที่ 4
การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล
4.9

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล