การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ผ่านไปแล้ว
November 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่อ D-ID เป็นสื่อ AI ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างตัวตนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (Learning Space) ในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างสื่อที่เน้นการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในทักษะการฟังและพูดในวิชาภาษาอังกฤษและท้ายสุดเพื่อเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นของทักษะการสื่อสารในอนาคตของผู้เรียน

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 11.11.2023

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 11.11.2023

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 11.11.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 11.11.2023

ได้รับความรู้สาระที่ดีมากๆขอบคุณค่ะ

นางสาวภัทร​ศศ​ิร์
นางสาวภัทร​ศศ​ิร์
Written by: 11.11.2023

ดีมากๆ

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 11.11.2023

การใช้สื่อD-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้การฟังและการพูด

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 11.11.2023

ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 11.11.2023

⭐️🌟✨⭐️🌟✨

ภัทชารินทร์
ภัทชารินทร์
Written by: 11.11.2023

ได้รู้จักแพลตฟอร์มที่ช่วยในการสร้างสื่อดีๆ ให้กับนักเรียน

ราชาวดี
ราชาวดี
Written by: 11.11.2023

นางสาวขวัญทิพย์
นางสาวขวัญทิพย์
Written by: 11.11.2023

ได้รับความรู้เรื่องสื่อการสอนที่น่าสนใจ

สีนวล
สีนวล
Written by: 11.11.2023

ได้รับเทคนิคการสร้างสื่อที่กระตุ้นนักเรียนในการสื่อสารค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.11.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 11.11.2023

weerapan
weerapan
Written by: 11.11.2023

หนุงหนิง
หนุงหนิง
Written by: 11.11.2023

ดีมาก

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 11.11.2023

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 11.11.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 11.11.2023

Baimint'z
Baimint'z
Written by: 11.11.2023