เทคนิคการประยุกต์ใช้ Game Base Learning ในการจัดการเรียนรู้ (เกมเป็นฐาน)

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Game Base Learning ในการจัดการเรียนรู้ (เกมเป็นฐาน)

ผ่านไปแล้ว
November 23rd, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

Game Based Learning หรือ เกมการศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกมเกมการเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยังผู้เรียนผ่านการเล่นเกมนั้นด้วยการเลือกรูปแบบเกมเพื่อนำมาใช้เพื่อการศึกษาจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลักจำแนกลักษณะของเกมแบ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้กับรูปแบบเกมที่เหมาะสมสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาสาระของการสอน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 23.11.2023

STAR
STAR
Written by: 23.11.2023

San Junior
San Junior
Written by: 23.11.2023

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 23.11.2023

เมธาวี
เมธาวี
Written by: 23.11.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 23.11.2023

นางสาวสิริยากร
นางสาวสิริยากร
Written by: 23.11.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 23.11.2023

May
May
Written by: 23.11.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 23.11.2023

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 23.11.2023

ภควรรณ
ภควรรณ
Written by: 23.11.2023

นางสรวีย์
นางสรวีย์
Written by: 23.11.2023

การใช้เกม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

นฤพล
นฤพล
Written by: 23.11.2023

รมิดา
รมิดา
Written by: 23.11.2023

ได้รับไอเดียในการอบรไปต่อยอด

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 23.11.2023

นำไปปรับใช้กับนักเรียนได้

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 23.11.2023

พัฒนางาน

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 23.11.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 23.11.2023

ดีมาก

วันเพ็ญ
วันเพ็ญ
Written by: 23.11.2023