เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 06.08.2022

นำไปต่อยอดการเรียนการสอน

วิชัย
วิชัย
Written by: 06.08.2022

หลักการเป็นครูกระบวนกรให้กับนักเรียน

นางสุดาพร
นางสุดาพร
Written by: 06.08.2022

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 06.08.2022

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสมอง2ซีก

นายมนตรี
นายมนตรี
Written by: 06.08.2022

รำไพ
รำไพ
Written by: 06.08.2022

เป็นความรู้ใหม่ที่ต้องนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 06.08.2022

นิตยา
นิตยา
Written by: 06.08.2022

นางสาวหทัยชนก
นางสาวหทัยชนก
Written by: 06.08.2022

ความรู้ที่ได้จะนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม

มิตรทิรา
มิตรทิรา
Written by: 06.08.2022

การออกแบบในการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Yo
Yo
Written by: 06.08.2022

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 06.08.2022

กระบวนการที่จะนำไปจัดการเรียนการสอน

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 06.08.2022

ความรู้ และแนวความคิดประสบการณ์จากวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในมุมความคิดที่เกิดจากวิทยากรได้นำความรู้ของตนและนำไปใช้พัฒนากับเด็กและเกิดผลจริงต่อตัวเด็ก

เมธาพร
เมธาพร
Written by: 06.08.2022

กระบวนกร คือ ผู้ออกแบบกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งทักษะการออกแบบ ต้องเกิดจาก การสังเกต สืบค้น การตั้งคำถาม และประยุกต์ต่อยอด ประสบการณ์ร่วมเป็นสิ่งสำคัญ

เอกพจน์
เอกพจน์
Written by: 06.08.2022

Amna
Amna
Written by: 06.08.2022

We learn from the reflexing of experience

นางพวงเพชร
นางพวงเพชร
Written by: 06.08.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 06.08.2022

ได้มีแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กที่สอน

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 06.08.2022

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 06.08.2022