Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 16.07.2022

การจัดกิจกรรมโฮมรูม และวิธีการตัดกิจกรรมโฮมรูม

นางสาวสุดาวรรณ
นางสาวสุดาวรรณ
Written by: 16.07.2022

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 16.07.2022

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 16.07.2022

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 16.07.2022

ดีมากใกล้ตัวครูมาก

รัตน์
รัตน์
Written by: 16.07.2022

ได้รับกิจกรรมเพื่อนนำไปพัฒนากับผู้เรีบย

นภาพร
นภาพร
Written by: 16.07.2022

นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน

กนกภรณ์
กนกภรณ์
Written by: 16.07.2022

ปี
ปี
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้ นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวทัศนีย์
นางสาวทัศนีย์
Written by: 16.07.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 16.07.2022

ธนวัฒน์
ธนวัฒน์
Written by: 16.07.2022

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 16.07.2022

-

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 16.07.2022

กรรณิการ์
กรรณิการ์
Written by: 16.07.2022

รัตนา
รัตนา
Written by: 16.07.2022

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 16.07.2022

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 16.07.2022

ได้แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพิ่มเติม

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 16.07.2022

ศุภมาศ
ศุภมาศ
Written by: 16.07.2022