Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิมล
วิมล
Written by: 16.07.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 16.07.2022

-

นางสาวศิริวิมล
นางสาวศิริวิมล
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการโฮมรูมค่ะ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการโฮมรูมนักเรียนค่ะ

Lalita
Lalita
Written by: 16.07.2022

เบญจมาศ
เบญจมาศ
Written by: 16.07.2022

ภัทราภรณ์
ภัทราภรณ์
Written by: 16.07.2022

ได้วิธีการจัดกิจกรรมกับเด็กนร. ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 16.07.2022

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 16.07.2022

นางสาวจันทนา
นางสาวจันทนา
Written by: 16.07.2022

ดีมาก

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 16.07.2022

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 16.07.2022

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 16.07.2022

ทำให้ได้รู้จักวิธีการในการโฮมรูม

นางสุนิษา
นางสุนิษา
Written by: 16.07.2022

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 16.07.2022

แนวทางและวิธีการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Suneerat
Suneerat
Written by: 16.07.2022

ศรีนวล
ศรีนวล
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้ในการ จัดกิจกรรมโฮมรู้ที่ถูกต้อง

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 16.07.2022

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 16.07.2022

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 16.07.2022

ความรู้

นางสาวเฟื่องฟ้า
นางสาวเฟื่องฟ้า
Written by: 16.07.2022