Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาววิจิตรา
นางสาววิจิตรา
Written by: 16.07.2022

การโฮมรูม

นางสาวรัตนพร
นางสาวรัตนพร
Written by: 16.07.2022

นางสาวจันทร์แรม
นางสาวจันทร์แรม
Written by: 16.07.2022

แนวการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพิ่มขึ้น

วราพร
วราพร
Written by: 16.07.2022

นางสาวกันทิชา
นางสาวกันทิชา
Written by: 16.07.2022

นางสาวพลิมา
นางสาวพลิมา
Written by: 16.07.2022

ได้กิจกรรมที่จะนำไปใช้ในการโฮมรูมกับนักเรียนเพิ่มเติม

นางสาวนภาพร
นางสาวนภาพร
Written by: 16.07.2022

ได้ประสบการณ์ในการโฮมรูมที่ดี

ฐานิตย์
ฐานิตย์
Written by: 16.07.2022

การนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมโฮมรูม

นางสาวปนิดา
นางสาวปนิดา
Written by: 16.07.2022

-

Apisit
Apisit
Written by: 16.07.2022

นางสาวปวีณา
นางสาวปวีณา
Written by: 16.07.2022

เข้าใจประโยชน์ของกิจกรรมโฮมรูมมากขึ้น

ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
Written by: 16.07.2022

นางสาวดุจเดือน
นางสาวดุจเดือน
Written by: 16.07.2022

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 16.07.2022

Kamonwan
Kamonwan
Written by: 16.07.2022

เอื้อมพร
เอื้อมพร
Written by: 16.07.2022

มีความรู้ดีจ้า

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 16.07.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวอิสรา
นางสาวอิสรา
Written by: 16.07.2022

-

นิรชา
นิรชา
Written by: 16.07.2022

ปวีณา
ปวีณา
Written by: 16.07.2022