Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พรพิมล
พรพิมล
Written by: 16.07.2022

นางสาวสุทิศา
นางสาวสุทิศา
Written by: 16.07.2022

ปรับแก้ กับตัว นร

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
Written by: 16.07.2022

ดารารัตน์ ไชยสาร
ดารารัตน์ ไชยสาร
Written by: 16.07.2022

อัจฉราภรณ์
อัจฉราภรณ์
Written by: 16.07.2022

ได้รับการแชร์ประสบการณ์​ที่ดีและได้แนวทางกิจกรรมต่างๆไปใช่กับเด็ก

สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
Written by: 16.07.2022

ได้รับแนวทางในการจัดโฮมรูมที่น่าสนใจ

วรญา
วรญา
Written by: 16.07.2022

การจัดกิจกรรม homeroom

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 16.07.2022

ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน

Hamidah
Hamidah
Written by: 16.07.2022

ได้รับแนวคิด แบบอย่างเพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียน

นางสาวสุนิศา
นางสาวสุนิศา
Written by: 16.07.2022

ดีมาก

กรวิทย์
กรวิทย์
Written by: 16.07.2022

ดีมากครับ

ไพโรจน์
ไพโรจน์
Written by: 16.07.2022

กิจกรรมดีมาก เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมโฮมรูม

นางนารีรัตน์
นางนารีรัตน์
Written by: 16.07.2022

Krunok
Krunok
Written by: 16.07.2022

ได้ความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูมให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 16.07.2022

ชลทรัพย์
ชลทรัพย์
Written by: 16.07.2022

ได้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเหมาะสมในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

ongong_sakarin
ongong_sakarin
Written by: 16.07.2022

เป็นการอบรมที่ได้ความรู้ดีมาก นำไปปรับใช้ได้จริง

Montri
Montri
Written by: 16.07.2022

Supanee Muenchang
Supanee Muenchang
Written by: 16.07.2022

สุริโย
สุริโย
Written by: 16.07.2022