Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปภทร
ปภทร
Written by: 16.07.2022

ด้านการจัดโฮมรูม

Pinyo
Pinyo
Written by: 16.07.2022

ดี

แม้นมาส
แม้นมาส
Written by: 16.07.2022

นางพัชราพร
นางพัชราพร
Written by: 16.07.2022

เข้าใจในกิจกรรมโฮมรูมมากขึ้น

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 16.07.2022

จันทนี
จันทนี
Written by: 16.07.2022

นางดวงใจ
นางดวงใจ
Written by: 16.07.2022

นางวรรณา
นางวรรณา
Written by: 16.07.2022

นางสาวนงเยาว์
นางสาวนงเยาว์
Written by: 16.07.2022

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 16.07.2022

ได้รู้ประโยชน์ของการโฮมรูมเพิ่มขึ้น

นรินทร์
นรินทร์
Written by: 16.07.2022

ดี

นายเปรมชัย
นายเปรมชัย
Written by: 16.07.2022

นางวรรัตน์
นางวรรัตน์
Written by: 16.07.2022

นาตาชา
นาตาชา
Written by: 16.07.2022

เข้าใจความว่สโฮมรูมมากขึ้น

ณฐิญา
ณฐิญา
Written by: 16.07.2022

เข้าใจถึงพัฒนาการ แก้ปัญหาขิงเด๋กได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 16.07.2022

นางสาวณัชทพร
นางสาวณัชทพร
Written by: 16.07.2022

นางสาวณัทชพร
นางสาวณัทชพร
Written by: 16.07.2022

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 16.07.2022

กชกร
กชกร
Written by: 16.07.2022