ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Pongsiri
Pongsiri
Written by: 19.03.2022

นันทิดา
นันทิดา
Written by: 19.03.2022

ศักดา
ศักดา
Written by: 19.03.2022

ช่องทางการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ศุภพล
ศุภพล
Written by: 19.03.2022

นายนรวิชญ์
นายนรวิชญ์
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้อย่างมากและจะนำไปใช้ต่อครับ

สุภาวินี
สุภาวินี
Written by: 19.03.2022

นำไปใช้ในการจัดการเรียนเพื่อให้เกิดสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย

จีรวรรณ
จีรวรรณ
Written by: 19.03.2022

ณัฏฐณิชา
ณัฏฐณิชา
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 19.03.2022

นางสาวสิริรัตน์
นางสาวสิริรัตน์
Written by: 19.03.2022

นางเรณู
นางเรณู
Written by: 19.03.2022

ใช้ในการสอนปรับพื้นฐาน

นางสาวอรทัย
นางสาวอรทัย
Written by: 19.03.2022

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 19.03.2022

การเข้าใช้ flipgrid

นางสาวปฐมา
นางสาวปฐมา
Written by: 19.03.2022

Mr.Thawatchai
Mr.Thawatchai
Written by: 19.03.2022

นางสาววิชาดา
นางสาววิชาดา
Written by: 19.03.2022

การอบรมในครั้งนี้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้

ทิวาพร
ทิวาพร
Written by: 19.03.2022

นางจันทร์เพ็ญ
นางจันทร์เพ็ญ
Written by: 19.03.2022

วิ
วิ
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 19.03.2022