ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Narumonphan
Narumonphan
Written by: 19.03.2022

Bunyarat
Bunyarat
Written by: 19.03.2022

อดิศักดิ์
อดิศักดิ์
Written by: 19.03.2022

Kuntika
Kuntika
Written by: 19.03.2022

กานต์
กานต์
Written by: 19.03.2022

ธนเดช
ธนเดช
Written by: 19.03.2022

มีความรู้เพิ่มขึ้น

นางสาวจิราภรณ์
นางสาวจิราภรณ์
Written by: 19.03.2022

ได้รู้จักflipgrid

กัลยกร
กัลยกร
Written by: 19.03.2022

ดีมากและคิดว่าต้องพัฒนาจนนำไปใช้ได้ และนำไปplcต่อไปในกลุ่มสาระของตน

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนำไปต่อยอดได้

นัฐฐาภรณ์
นัฐฐาภรณ์
Written by: 19.03.2022

ภคมณ
ภคมณ
Written by: 19.03.2022

สามารถนำความรู้ไปประยุต์ใช้ในการวัดและประเมินผลค่ะ

ณัฐวรรธน์
ณัฐวรรธน์
Written by: 19.03.2022

อริสรา
อริสรา
Written by: 19.03.2022

สามารถนำไปใช้ในการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 19.03.2022

สื่อ Media

นางสาวขวัญใจ
นางสาวขวัญใจ
Written by: 19.03.2022

บุญพิทักษ์
บุญพิทักษ์
Written by: 19.03.2022

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 19.03.2022

ชื่นชมวิทยากรค่ะ

นายธนวัต
นายธนวัต
Written by: 19.03.2022

กินรี
กินรี
Written by: 19.03.2022

ดีมากค่ะ วิทยาการอธิบายได้ดีค่ะ มีเอกสารให้ศึกษา

พิมลศิริ
พิมลศิริ
Written by: 19.03.2022

ใช้ในชีวิตจริง