ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางพิชญา
นางพิชญา
Written by: 19.03.2022

จริยา
จริยา
Written by: 19.03.2022

พงศ์นเรศ
พงศ์นเรศ
Written by: 19.03.2022

นางกชมน
นางกชมน
Written by: 19.03.2022

Kru
Kru
Written by: 19.03.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวชญานิศ
นางสาวชญานิศ
Written by: 19.03.2022

นางสาวอำพร
นางสาวอำพร
Written by: 19.03.2022

ได้เรียนรู้กิจกรรมใหม่

นางสาวใจดี
นางสาวใจดี
Written by: 19.03.2022

เข้าใจบ้าง จะทำความเข้าใจเพิ่มเติม ขอบคุณคะ

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 19.03.2022

การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ flipgrid ซึ่งเดิมรู้แค่ว่าเป็นวิดีโอ แต่ไม่ทราบว่าสร้างห้องได้ ตัดต่อได้👌

นายศราวุธ
นายศราวุธ
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้มากจากการอบรมครั้งนี้ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

KruVenus
KruVenus
Written by: 19.03.2022

นางสาวอังศุมา
นางสาวอังศุมา
Written by: 19.03.2022

นำไปปรับใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนข้อมูลเชิงย้อนกลับ

นางสาวมุกดา
นางสาวมุกดา
Written by: 19.03.2022

นางระวิพิม
นางระวิพิม
Written by: 19.03.2022

การไปต่อยอดในการพัฒนางานเเละพัฒนาตนเอง

Pheechaya
Pheechaya
Written by: 19.03.2022

นางสาวสุปราณี
นางสาวสุปราณี
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้ค่ะแต่ทำตามไม่มันค่ะ

นางสาวมาลีวัลย์
นางสาวมาลีวัลย์
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ในการนำใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวสุพรรณ
นางสาวสุพรรณ
Written by: 19.03.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

เกษมณี
เกษมณี
Written by: 19.03.2022

นางสาวสุตาภัทร์
นางสาวสุตาภัทร์
Written by: 19.03.2022

Ok