การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 04.12.2021

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 04.12.2021

ดร.ศันสนีย์
ดร.ศันสนีย์
Written by: 04.12.2021

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

Puthita
Puthita
Written by: 04.12.2021

สุขุมาล
สุขุมาล
Written by: 04.12.2021

นำไปปรับรูปแบบการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 04.12.2021

นางวรลักษณ์
นางวรลักษณ์
Written by: 04.12.2021

การใช้ zoom แลถเทคนิคการใช้

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 04.12.2021

Usanee
Usanee
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้สอนผ่านทาง zoom ได้ค่ะ

นายธรรมรัตน์
นายธรรมรัตน์
Written by: 04.12.2021

วรรณพิชญากานต์
วรรณพิชญากานต์
Written by: 04.12.2021

ภัทราภรณ์
ภัทราภรณ์
Written by: 04.12.2021

ณัตฐิพร
ณัตฐิพร
Written by: 04.12.2021

การใช้ Zoom

นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
Written by: 04.12.2021

สามารถนำความรู้ไปใช้สอนได้มากครับ

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 04.12.2021

นางสาวปัทมวรรณ
นางสาวปัทมวรรณ
Written by: 04.12.2021

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 04.12.2021

-

นายเจษฎา
นายเจษฎา
Written by: 04.12.2021

สมใจ
สมใจ
Written by: 04.12.2021

การเรียนรู้ active Leanning