Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"Starfish Class เครื่องมือสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนแบบ Active Learning" Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 27.11.2021

สุราณีย์
สุราณีย์
Written by: 27.11.2021

เครื่องมือการประเมินสมรรถนะที่สะดวก

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 27.11.2021

สุภัคญาดา
สุภัคญาดา
Written by: 27.11.2021

ได้มีตัวช่วยในการวัดและประเมินผลค่ะ

ศิริจรรยา
ศิริจรรยา
Written by: 27.11.2021

-

Jutimat
Jutimat
Written by: 27.11.2021

ห้องเรียนประเมินผลออนไลน์

นุชรี
นุชรี
Written by: 27.11.2021

มีตัวช่วยในการประมินเพิ่มขึ้น

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 27.11.2021

ชื่นชมกิจกรรมดีที่จัดให้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 27.11.2021

สุดารัตน์
สุดารัตน์
Written by: 27.11.2021

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่สามารถประเมินนักเรียนได้ แตกต่างจาก google classroom

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 27.11.2021

การประเมินผลนักเรียน

ไพรลดา
ไพรลดา
Written by: 27.11.2021

ได้เรียนรู้เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้เพิ่มเติม

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 27.11.2021

นางรัตชนก
นางรัตชนก
Written by: 27.11.2021

ขอบคุณวิทยากรและทีมงานคะ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 27.11.2021

S.Atchama
S.Atchama
Written by: 27.11.2021

ได้ไอเดียในการวัดและประเมินนร.อีกรูปแบบ

นายชาตรี
นายชาตรี
Written by: 27.11.2021

สุรีรัตน์
สุรีรัตน์
Written by: 27.11.2021

นายชลชาติ
นายชลชาติ
Written by: 27.11.2021

ทำให้มีรูปแบบการวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล

Nattha
Nattha
Written by: 27.11.2021