Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"Starfish Class เครื่องมือสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนแบบ Active Learning" Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 25.11.2021

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 27.11.2021

นางสาววรรณภา
นางสาววรรณภา
Written by: 27.11.2021

ได้ช่องทางการสร้างห้องเรียนออนไลน์

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 27.11.2021

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 27.11.2021

การทำเครื่องมือประเมิน

นางสลินดา
นางสลินดา
Written by: 27.11.2021

จิดาภา
จิดาภา
Written by: 27.11.2021

อินทุอร
อินทุอร
Written by: 27.11.2021

วรรณกนก
วรรณกนก
Written by: 27.11.2021

ดีมากค่ะ

สมใจ
สมใจ
Written by: 27.11.2021

ได้ความรู้มากเลยคะ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 27.11.2021

นายศิวพล
นายศิวพล
Written by: 27.11.2021

ไดรับความรู้เพิ่มขึ้น มีแบบวัดวสมรรถนะจะได้ใช้ในห้องเรียน

ละอองดาว
ละอองดาว
Written by: 27.11.2021

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 27.11.2021

สุธนา
สุธนา
Written by: 27.11.2021

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 27.11.2021

การจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

นางสาวไอริณ
นางสาวไอริณ
Written by: 27.11.2021

ดีมากค่ะ

นายศรายุทธ
นายศรายุทธ
Written by: 27.11.2021

สร้างเครื่องมือประเมิน

Kengkie
Kengkie
Written by: 27.11.2021

นางสาววัลภา
นางสาววัลภา
Written by: 27.11.2021

ดีมากค่ะ