Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"Starfish Class เครื่องมือสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนแบบ Active Learning" Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Aker
Aker
Written by: 27.11.2021

ดร.ศันสนีย์
ดร.ศันสนีย์
Written by: 27.11.2021

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 27.11.2021

พิมลพรรณ
พิมลพรรณ
Written by: 27.11.2021

นางเพ็ญนภา
นางเพ็ญนภา
Written by: 27.11.2021

สร้างห้องเรียนเพื่อการประเมิน

Chamaporn
Chamaporn
Written by: 27.11.2021

วิมล
วิมล
Written by: 27.11.2021

ได้รับความรู้นำมาใช้จัดการห้องเรียน

นางสาวปิตินันท์
นางสาวปิตินันท์
Written by: 27.11.2021

นางสาวสุชาดา
นางสาวสุชาดา
Written by: 27.11.2021

เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและน่านำไปใช้ค่ะ

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 27.11.2021

ได้รับความรู้จากการอบรมเยอะมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ANUTSARA
ANUTSARA
Written by: 27.11.2021

ปิยะมาศ
ปิยะมาศ
Written by: 27.11.2021

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ ขอความอนุเคราะห์คู่มือในการอบรมด้วยจะดีมากๆ ค่ะ

Sao
Sao
Written by: 27.11.2021

นางสาวพาณุลักษณ์
นางสาวพาณุลักษณ์
Written by: 27.11.2021

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 27.11.2021

นฤมล
นฤมล
Written by: 27.11.2021

-

พจนีย์
พจนีย์
Written by: 27.11.2021

-

ช่อเพชร
ช่อเพชร
Written by: 27.11.2021

นางรัตนา
นางรัตนา
Written by: 27.11.2021

ได้รับความ​รู้มาก​ขึ้นค่ะ

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 27.11.2021