Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"Starfish Class เครื่องมือสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนแบบ Active Learning" Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายเจริญ
นายเจริญ
Written by: 27.11.2021

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 27.11.2021

แนวทางการใช้ Starfishclassมาช่วยประเมินนักเรียน

อารียา
อารียา
Written by: 27.11.2021

ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินและการใช้ starfish class

จีรวัฒน์
จีรวัฒน์
Written by: 27.11.2021

Yo
Yo
Written by: 27.11.2021

P3nly
P3nly
Written by: 27.11.2021

ดีค่ะ

จิราพัชร
จิราพัชร
Written by: 27.11.2021

สุรารักษ์
สุรารักษ์
Written by: 27.11.2021

นลินรัตน์
นลินรัตน์
Written by: 27.11.2021

เครื่องมือการประเมินออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในยุคปัจจุบัน

Puiiz
Puiiz
Written by: 27.11.2021

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 27.11.2021

Coolman
Coolman
Written by: 27.11.2021

ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา
ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา
Written by: 27.11.2021

เป็นช่องทางสื่อในการจัดรูปแบบการเรียน

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 27.11.2021

นางสาวชุลีพร
นางสาวชุลีพร
Written by: 27.11.2021

เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลและสรุปความสามารถของเด็ก ช่วยในการทำงานของครูทำให้ง่ายต่อการประเมินค่ะ ขอบคุณค่ะ

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 27.11.2021

Supranee
Supranee
Written by: 27.11.2021

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 27.11.2021

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 27.11.2021

ได้รู้การสอนต่างๆ

ครูเป็ด
ครูเป็ด
Written by: 27.11.2021