Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

ผ่านไปแล้ว
November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"Starfish Class เครื่องมือสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนแบบ Active Learning" Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการการประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Piyakan
Piyakan
Written by: 27.11.2021

b.b
b.b
Written by: 27.11.2021

ดีมากๆ

เฉลิม
เฉลิม
Written by: 27.11.2021

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 27.11.2021

ได้เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ใช้ง่าย

นางชุติกาญจน์
นางชุติกาญจน์
Written by: 27.11.2021

Sundao
Sundao
Written by: 27.11.2021

การสร้างและจัดการเรียนการสอน ประเมินผ่าน starfishclass

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 27.11.2021

นางสาวขวัญเรือน
นางสาวขวัญเรือน
Written by: 27.11.2021

ความรู้หลักสูตรสมรรถนะ การใช้starfish class

Suneerat
Suneerat
Written by: 27.11.2021

wansaeng
wansaeng
Written by: 27.11.2021

ได้รับมากึ่งหนึ่ง เนื่องจากเน็ตที่บ้านไม่เสถียรเข้ามารับฟังได้บางส่วน ไม่ตอเนื่อง จึงต้องไปติดตามชมย้อนหลัง หรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากในระบบด้วยตนเอง ขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกคนที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างดียิ่ง

นางสาวฉวีวรรณ
นางสาวฉวีวรรณ
Written by: 27.11.2021

การใช้เครื่องมือช่วยในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

อรทัย
อรทัย
Written by: 27.11.2021

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวพิทยารัตน์
นางสาวพิทยารัตน์
Written by: 27.11.2021

นางสาววันทนีย์
นางสาววันทนีย์
Written by: 27.11.2021

เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

สุธาสินี
สุธาสินี
Written by: 27.11.2021

การประเมินนักเรียนตามสมรรถนะการเรียนรู้ตามสภาพจริง​ ง่ายในการจัดเก็บข้อมูล​ สามารถรายงานความก้าวหน้าเป็นรายบุุคลได้

นายเอกลักษณ์
นายเอกลักษณ์
Written by: 27.11.2021

ดีครับ

นางนวรัตน์
นางนวรัตน์
Written by: 27.11.2021

-

นางสาวทิพานัน
นางสาวทิพานัน
Written by: 27.11.2021

นางจุฑามาศ
นางจุฑามาศ
Written by: 27.11.2021

การนำสมรรถนะมาพัฒนางานสอน

Kruice
Kruice
Written by: 27.11.2021