เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พิมพิศา
พิมพิศา
Written by: 23.10.2021

การใช้งานแอป หรือโปรแกรมต่างๆในการวัดผลต่างๆๆ

Yo
Yo
Written by: 23.10.2021

การใช้ app ต่าง ๆ เพื่อใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน

นางสาวศศินา
นางสาวศศินา
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการประเมินออนไลน์มากขึ้น น่าสนใจมากค่ะ

นางสาวพนิดา
นางสาวพนิดา
Written by: 23.10.2021

เรื่อง applications ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 23.10.2021

รู้จักเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์

นางสาวพรรธน์ชญมน
นางสาวพรรธน์ชญมน
Written by: 23.10.2021

อศิราภรณ์
อศิราภรณ์
Written by: 23.10.2021

ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชานันท์
Written by: 23.10.2021

เป็นประโยชน์มากค่ะ ได้รับความรู้นำไปใช้มนการจัดการเรียนการสอน

นางสาวเบญญาพร
นางสาวเบญญาพร
Written by: 23.10.2021

วิทยากรให้ความรู้และตอบคำถามได้ดีมาก เครื่องมือสอดคล้องกับความต้องการของครูในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาในการวัดและประเมินผลของผู้เรียน ทีมงานน่ารักทุกคนเลยค่ะ ได้ไอเดียการสอนใหม่ ๆ เยอะเลย ขอบคุณค่ะ

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 23.10.2021

นายธีระพร
นายธีระพร
Written by: 23.10.2021

นายดนุพล
นายดนุพล
Written by: 23.10.2021

นางสาวมัทนา
นางสาวมัทนา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ให้เิกเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ประภาวัลย์
ประภาวัลย์
Written by: 23.10.2021

วิทยากรแนะนำได้ดีทุกโปรแกรมแต่เวลาน้อยไปหน่อยค่ะ

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้ความรู้ที่ใหม่ไปจากเดิม สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนในปัจจุบันได้

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 23.10.2021

-

นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวรสสุคนธ์
Written by: 23.10.2021

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 23.10.2021

การใช้โปรแกรมต่างๆไปปรับใช้ในการสอนออนไลย์ต่อไปค่ะ

นางสาวกรณิศ
นางสาวกรณิศ
Written by: 23.10.2021

การจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ที่จะใช้ในการทำสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับการสอน