เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 06.04.2024

-

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 06.04.2024

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 06.04.2024

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 06.04.2024

นายสงครามชัย
นายสงครามชัย
Written by: 06.04.2024

ได้รำความรู้ไปดำเนินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 06.04.2024

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 06.04.2024

ดี

นายธนวิชช์
นายธนวิชช์
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับการขอมีวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ อย่างชัดเจนครับ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย กระชับเนื้อหา ตรงประเด็น ผู้เข้าอบรมหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ในครั้งต่อไปครับ

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 06.04.2024

กานดา
กานดา
Written by: 06.04.2024

M'milk
M'milk
Written by: 06.04.2024

ได้รับทริคความรู้ใหม่ๆ มีการนำเอาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยนำมาใช้ ทำให้อยากที่จะลองนำไปจัดการเรียนรู้

กิตติยา
กิตติยา
Written by: 06.04.2024

ได้เรียนรู้การใช้เวบไซด์ต่างๆ ที่น่าสนใจ นำมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กมีรู้และเรัยนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน่

Somchai Aaron
Somchai Aaron
Written by: 06.04.2024

การขอเลื่อนวิทยฐานะ

kamonpong
kamonpong
Written by: 06.04.2024

ดีและมีประโยชน์มาก

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 06.04.2024

ชีวิต เทคโน สื่อสาร

สุรพันธ์
สุรพันธ์
Written by: 06.04.2024

ญาณิศา
ญาณิศา
Written by: 06.04.2024

เปรมชัย
เปรมชัย
Written by: 06.04.2024

นางสาวทิพนันท์
นางสาวทิพนันท์
Written by: 06.04.2024

ดีค่ะ

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 06.04.2024