เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Piyajit
Piyajit
Written by: 06.04.2024

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 06.04.2024

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 06.04.2024

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 06.04.2024

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส
Written by: 06.04.2024

เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 06.04.2024

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 06.04.2024

อาภินันท์
อาภินันท์
Written by: 06.04.2024

Kaneng
Kaneng
Written by: 06.04.2024

ปี
ปี
Written by: 06.04.2024

ทำให้ได้รับความรู้นำมาใช้สอนได้

ธนศิตา
ธนศิตา
Written by: 06.04.2024

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 06.04.2024

วลัยลักษณ์ สว่างศรี
วลัยลักษณ์ สว่างศรี
Written by: 06.04.2024

แนวทางในการปฏิบัติในการเลื่อนขอมีวิทยฐานะค่ะ

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 06.04.2024

ธมลพรรณ
ธมลพรรณ
Written by: 06.04.2024

จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับเด้กปฐมวัย

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 06.04.2024

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 06.04.2024

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 06.04.2024

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 06.04.2024

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์
นายกิตติศักดิ์
Written by: 06.04.2024