เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปริญยะดา
ปริญยะดา
Written by: 06.04.2024

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พนิดา
พนิดา
Written by: 06.04.2024

จินต์จุฑา
จินต์จุฑา
Written by: 06.04.2024

นางสาวเบญจมาศ
นางสาวเบญจมาศ
Written by: 06.04.2024

รู้แหล่งข้อมูลการใช้สื่อ และเทคนิควิธีการยื่น DPA0ให้ผ่าน

ณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ
Written by: 06.04.2024

ความรู้จำเป็นต่อการสอน

หนึ่งฤทัย
หนึ่งฤทัย
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำกิจกรรมการสอนให้แก้ผู้เรียน

สุดารัตน์
สุดารัตน์
Written by: 06.04.2024

พักตร์พิลาศ
พักตร์พิลาศ
Written by: 06.04.2024

พิมพ์ชนก
พิมพ์ชนก
Written by: 06.04.2024

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 06.04.2024

-

ณรงค์
ณรงค์
Written by: 06.04.2024

ได้เข้าใจและได้ความรู้เกี่ยวกับการขอเพิ่มวิทยฐานะ