เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ให้ผ่าน PA ครูชำนาญการ

ผ่านไปแล้ว
April 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

• แนวทางการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

• Tips&Trick ในการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

• แนวทางการสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

• Application ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

• ตัวอย่างไฟล์แผนการสอน คลิปแรงบันดาลใจ และไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวธัญวรัตม์
นางสาวธัญวรัตม์
Written by: 06.04.2024

นางสาวเพียงรวี
นางสาวเพียงรวี
Written by: 06.04.2024

ได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการยื่นวิทยฐานะ

ณัฏฐา
ณัฏฐา
Written by: 06.04.2024

ปุณ
ปุณ
Written by: 06.04.2024

สุมณฑา
สุมณฑา
Written by: 06.04.2024

-

สวาท
สวาท
Written by: 06.04.2024

การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 06.04.2024

จีระนันท์
จีระนันท์
Written by: 06.04.2024

การเตรียมตัวเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามวPA

นางสาวณัฐณิชา
นางสาวณัฐณิชา
Written by: 06.04.2024

พรหมเมศร์
พรหมเมศร์
Written by: 06.04.2024

การวางแผนทำงาน

รำไพ
รำไพ
Written by: 06.04.2024

ขอบคุณที่ความรู้ที่ดีมาก

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 06.04.2024

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 06.04.2024

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 06.04.2024

เข้าใจการทำวิทยฐานะมากขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน วิทยากรเยี่ยมยุทธ พูดให้เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน .. ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้เกิด EP นี้ นะคะ กด Like กด Love ค่ะ

รมิดา
รมิดา
Written by: 06.04.2024

จิตตมาส
จิตตมาส
Written by: 06.04.2024

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 06.04.2024

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 06.04.2024

นางสาวพรนวภัส
นางสาวพรนวภัส
Written by: 06.04.2024

ทำให้เกิดความรู้และความเข้าในการขอเลื่อนวิทยฐานะมทกขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงๆค่ะ

นายเกรียงไกร
นายเกรียงไกร
Written by: 06.04.2024

ดีต่อใจมากครับ