การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Suda
Suda
Written by: 18.11.2023

ความรู้เพิ่มเติมการใช้ Canva ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างดีเยี่ยม

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 18.11.2023

ประยุกต์ใช้ AI ในการสร้างสื่อการสอน

TEERANUCH
TEERANUCH
Written by: 18.11.2023

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในงานของตนเอง

WNP
WNP
Written by: 18.11.2023

Nink
Nink
Written by: 18.11.2023

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 18.11.2023

สนุกและสามารถลงมือปฏิบัติตามวิทยากรได้

ครูนา
ครูนา
Written by: 18.11.2023

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 18.11.2023

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 18.11.2023

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 18.11.2023

นพไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้

นางสาวสุวรรณา
นางสาวสุวรรณา
Written by: 18.11.2023

การใช้AIจากแอปcanva

ภาณุลักษณ์
ภาณุลักษณ์
Written by: 18.11.2023

Good

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 18.11.2023

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 18.11.2023

สุดาทิพย์
สุดาทิพย์
Written by: 18.11.2023

Kaneng
Kaneng
Written by: 18.11.2023

-

นางสาวอภิญญากรณ์
นางสาวอภิญญากรณ์
Written by: 18.11.2023

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 18.11.2023

อติเทพ
อติเทพ
Written by: 18.11.2023

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 18.11.2023

ทำให้การสอนน่าสนใจขึ้น