การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายมนตรี
นายมนตรี
Written by: 18.11.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 18.11.2023

นางสาววรรณิสา
นางสาววรรณิสา
Written by: 18.11.2023

สร้าง AI ด้วย Canva

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 18.11.2023

การสร้างวิดีโอ

ณรงค์ฤทธิ์
ณรงค์ฤทธิ์
Written by: 18.11.2023

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 18.11.2023

นายอนุวัฒน์
นายอนุวัฒน์
Written by: 18.11.2023

Sawittree
Sawittree
Written by: 18.11.2023

มาลี
มาลี
Written by: 18.11.2023

Prayong
Prayong
Written by: 18.11.2023

ไม่เคยใช้ canva มาก่อน และเพิ่งท ราบว่ามีการตัดต่อ VDO ได้ด้วย ทำใ ห้เพิ่มลูกเล่นกับการนำเสนออย่างง่ายๆเลย ขอบคุณที่เปืดโลกใหม่ให้ค่ะ

เตชิต
เตชิต
Written by: 18.11.2023

varuth
varuth
Written by: 18.11.2023

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 18.11.2023

สุวภัทร
สุวภัทร
Written by: 18.11.2023

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 18.11.2023

นายตามีซี
นายตามีซี
Written by: 18.11.2023

ดีมาก สามารถนำความรู้ไปสร้างสื่อต่างๆ สร้างใบความรู้ และอื่นๆ ไปใช้กับนักเรียนโดยตรง

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 18.11.2023

ชนิสา
ชนิสา
Written by: 18.11.2023

ดี สนุก ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 18.11.2023

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 18.11.2023