การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พนมพร
พนมพร
Written by: 18.11.2023

เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย และน่าสนใจยิ่งขึ้น

สัณห์ชัย
สัณห์ชัย
Written by: 18.11.2023

การอัดเสียง Ai

นางสาวสุวรรณี
นางสาวสุวรรณี
Written by: 18.11.2023

นางสาวอัญธิญา
นางสาวอัญธิญา
Written by: 18.11.2023

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 18.11.2023

เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่งค่ะ หลังจากที่อบรมแล้วสามารถนำไปทำสื่อการเรียนการสอนได้จริง ขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ ค่ะ

นางมารีย๊ะ
นางมารีย๊ะ
Written by: 18.11.2023

Nittaya
Nittaya
Written by: 18.11.2023

ได้ประโยชน์

อรญา
อรญา
Written by: 18.11.2023

มีประโยชน์และสามารถนำไปประบใช้ได้

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 18.11.2023

ชัชฎาภรณ์
ชัชฎาภรณ์
Written by: 18.11.2023

มีความรู้เพิ่มขึ้น นำไปใช้ได้จริง

สิริกุล
สิริกุล
Written by: 18.11.2023

-

Sureeporn
Sureeporn
Written by: 18.11.2023

นางสาวกุลธิดา
นางสาวกุลธิดา
Written by: 18.11.2023

นายอนุชา
นายอนุชา
Written by: 18.11.2023

รัฐภรณ์
รัฐภรณ์
Written by: 18.11.2023

วิธีการจัดทำสื่อใน CANVA

อิสรีย์
อิสรีย์
Written by: 18.11.2023

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

Vuth
Vuth
Written by: 18.11.2023

ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพิ่มขี้นจากเดกิมที่มี

Songvuth
Songvuth
Written by: 18.11.2023

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น