การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

การสร้างสื่อวีดีทัศน์โดยใช้ AI จาก Canva for Education

ผ่านไปแล้ว
November 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เว็บไซต์ Canva for Education สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น คลิปวีดิทัศน์ การสอน การใช้งาน Canva for Education มีการอัพเดทการใช้งานใหม่ๆ อยู่หลายประเภท สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ นี้ไปใช้ในการสร้างสื่อและอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้หาภาพ เสียงตามหัวข้อและเนื้อหาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งสามารถเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ AI ของ Canva สามารถสร้าง ภาพ เสียงบรรยายและภาพเคลื่อนไหวได้ตามข้อความที่ครูกำหนด ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันฟรีร่วมกับ CANVA

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 18.11.2023

จรรยา
จรรยา
Written by: 18.11.2023

เป็นการอบรมที่ดีมาก ๆ

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 18.11.2023

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 18.11.2023

วิชัย
วิชัย
Written by: 18.11.2023

การสร้างสื่อ AI โดยใช้ canva

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 18.11.2023

Piyaporn
Piyaporn
Written by: 18.11.2023

สุดยอดค่ะ

นางสาวรัตติกาล
นางสาวรัตติกาล
Written by: 18.11.2023

ก่รนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองในด้านการนำเสนอส่วนรวม ส่วนตน อย่างมากมาย

วรรณพร
วรรณพร
Written by: 18.11.2023

นำไปปรับประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้

อรุณศรี
อรุณศรี
Written by: 18.11.2023

ปัทวรรณ
ปัทวรรณ
Written by: 18.11.2023

รังสิมันต์
รังสิมันต์
Written by: 18.11.2023

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 18.11.2023

ดีมากแต่ควรเพิ่มเวลา

รำไพ
รำไพ
Written by: 18.11.2023

ได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากๆ

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 18.11.2023

สุมณฑา
สุมณฑา
Written by: 18.11.2023

-

ทิพรัตน์
ทิพรัตน์
Written by: 18.11.2023

กนกกาญจน์
กนกกาญจน์
Written by: 18.11.2023

-

นางสาวพนาวรรณ
นางสาวพนาวรรณ
Written by: 18.11.2023

พัฒนาการเรียนการสอน

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 18.11.2023

พัฒนางาน