สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 27.05.2023

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 27.05.2023

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 27.05.2023

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 27.05.2023

สุวรรณ
สุวรรณ
Written by: 27.05.2023

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 27.05.2023

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 27.05.2023

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 27.05.2023

จุฑา​มาส
จุฑา​มาส
Written by: 27.05.2023

การจัดกิจกรรมการสอน

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 27.05.2023

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 27.05.2023

รู้เทคการสอนแบบ active learning

นางวัชรี
นางวัชรี
Written by: 27.05.2023

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 27.05.2023

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 27.05.2023

สนุกค่ะ

รัตติยา
รัตติยา
Written by: 27.05.2023

ดีมากค่ะ

Prakob
Prakob
Written by: 27.05.2023

สมพร
สมพร
Written by: 27.05.2023

กานดา
กานดา
Written by: 27.05.2023

ญาณิศา
ญาณิศา
Written by: 27.05.2023

เปรมชัย
เปรมชัย
Written by: 27.05.2023