สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

SomniferouS
SomniferouS
Written by: 27.05.2023

สุนิสา
สุนิสา
Written by: 27.05.2023

ได้ทราบเทคนิคการสอนการอ่าน ด้วย 5W1H ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของตนเอง

นายอูเซ็ง
นายอูเซ็ง
Written by: 27.05.2023

นารี
นารี
Written by: 27.05.2023

ได้รับความรูัจากประสบการ์ตรงเข้าใจง่ายเนื้อหาดีมากมีการยกตัวอยางทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณผู้บรรยายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงค่ะ

นางฐิติชญา
นางฐิติชญา
Written by: 27.05.2023

สอนการอ่าน เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนระดับประถมในชนบท พอเข้าอบรมได้เทคนิคและวิธีการที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน วิธีการเราสอนอยู่แล้วแต่ไม่ยังจัดระบบไม่เป็น ขาดบางขั้นตอน วันนี้เข้าใจมากที่สุด ขอบคุณวิทยากรมากค่ะ

Jeda
Jeda
Written by: 27.05.2023

ได้เรียนรู้การสอนแบบActive learnling ผ่านการปรับใช้กับทฤษฎีการสอนแบบต่างๆ ถอดรหัสความต้องการให้เกิดกับชั้นเรียน ผ่านการทำ ว PA

หนุ่ย
หนุ่ย
Written by: 27.05.2023

จินดา
จินดา
Written by: 27.05.2023

ได้เรียนรู้ทฤษฏีการสอน ,วPA

Nanthwan
Nanthwan
Written by: 27.05.2023

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก