สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อธิวัฒน์
อธิวัฒน์
Written by: 27.05.2023

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 27.05.2023

นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

กาญจนภัสส์
กาญจนภัสส์
Written by: 27.05.2023

เทคนิค วิธีการ

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 27.05.2023

นางนงนุช
นางนงนุช
Written by: 27.05.2023

สามารถเอาไปใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Shosita
Shosita
Written by: 27.05.2023

แนวการสอน โดยใช้คำถามในการอ่านเรื่อง เพื่อความเข้าใจ

สุพพัตรา
สุพพัตรา
Written by: 27.05.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับนักเรียนในห้องเรียนได้

วัจนา
วัจนา
Written by: 27.05.2023

-

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 27.05.2023

ได้นำไปใช้จริง แน่ๆ เลยค่ะ ..ขอบคุณนะคะ

แอน
แอน
Written by: 27.05.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 27.05.2023

นงนุช
นงนุช
Written by: 27.05.2023

มยุรี
มยุรี
Written by: 27.05.2023

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 27.05.2023

เข้าใจขึ้น

นางกุลธิดา
นางกุลธิดา
Written by: 27.05.2023

ดีมากค่ะ

KruVenus
KruVenus
Written by: 27.05.2023

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 27.05.2023

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 27.05.2023

การจัดกิจกรรมแบบ active learning โดยการใช้คำถามให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

รวมพร
รวมพร
Written by: 27.05.2023

นำมาปรับใช้กับการสอนในรายวิชาอื่นๆ

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 27.05.2023