สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

The Sun
The Sun
Written by: 27.05.2023

.

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 27.05.2023

ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
ครูฮาห์_T.2 บ้านบาเละฮิเล
Written by: 27.05.2023

นางสาวซัลมา
นางสาวซัลมา
Written by: 27.05.2023

รูปแบบการสอนที่สามารถปรับใช้ในห้องเรีบนตนเองได้

Piyajit
Piyajit
Written by: 27.05.2023

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 27.05.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 27.05.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 27.05.2023

นีย์
นีย์
Written by: 27.05.2023

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 27.05.2023

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 27.05.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 27.05.2023

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 27.05.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 27.05.2023

ปี
ปี
Written by: 27.05.2023

ทำให้ได้รับความรู้ นำไปปฏิบัติได้ดี

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 27.05.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 27.05.2023

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 27.05.2023

--

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 27.05.2023

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

นางดวงเพ็ญ
นางดวงเพ็ญ
Written by: 27.05.2023