สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผ่านไปแล้ว
May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกทักษะการอ่านได้เต็มที่ เช่น ไม่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจเพียงพอ นักเรียนไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือเท่าที่ควร การใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและทำให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ Active Learning ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 27.05.2023

WNP
WNP
Written by: 27.05.2023

จากการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสอน Reading ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด หาคำตอบจากเนื้อเรื่องที่อ่าน ทำให้นักเรียนอ่านบทความ เนื้อเรื่อง ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 27.05.2023

นางสาวกรรณ์ภิรมย์
นางสาวกรรณ์ภิรมย์
Written by: 27.05.2023

ได้รับเทคนิคการสอนเเบบใหม่ๆ

wansaeng
wansaeng
Written by: 27.05.2023

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วย Active Learning

นางสาวสุวรรณา
นางสาวสุวรรณา
Written by: 27.05.2023

การใข้เทคนิคการสอน5w1HสอนแบบActive learning

อาอีเสาะ
อาอีเสาะ
Written by: 27.05.2023

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 27.05.2023

Kaneng
Kaneng
Written by: 27.05.2023

-

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 27.05.2023

วิทยากรสอนดี เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ที่สำคัญ เชื่อมโยงเข้า 8 ตัวชี้วัด PA ให้ด้วย ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 27.05.2023

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 27.05.2023

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 27.05.2023

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 27.05.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 27.05.2023

การใช้เทคนิคสอนแบบActive Learning

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 27.05.2023

Maimai
Maimai
Written by: 27.05.2023

สามารถนำไปใช้ในห้องเรียน

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 27.05.2023

ปุณ
ปุณ
Written by: 27.05.2023

Fhon Sirikarn
Fhon Sirikarn
Written by: 27.05.2023

วิธีการสอนแบบ active learning