เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 29.04.2023

นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อ

สุริตา
สุริตา
Written by: 29.04.2023

นางรัษฎา
นางรัษฎา
Written by: 29.04.2023

-

พลอยไพลิน
พลอยไพลิน
Written by: 29.04.2023

ได้เรียนรู้การทำสื่อที่หลายหลาย

ปรีดา
ปรีดา
Written by: 29.04.2023

สามารถนำวัสดุที่มีมาผลิตสื่อได้

รวมพร
รวมพร
Written by: 29.04.2023

มาประยุกต์พัฒนาสื่อแบบModel วิชาการจัดแสดงสินค้า

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 29.04.2023

นางสาว ธิดารัตน์
นางสาว ธิดารัตน์
Written by: 29.04.2023

TOO
TOO
Written by: 29.04.2023

ได้แนวคิดในการสร้างสื่อ

ชุติภา
ชุติภา
Written by: 29.04.2023

ได้รู้เทคนิคในการทำสื่อกระดาษลังเพิ่มมากขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทพมื่อตกแต่งห้องเรียนและสื่อสำหรับเด็กเล่น

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 29.04.2023

loma
loma
Written by: 29.04.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 29.04.2023

สายสุรีย์
สายสุรีย์
Written by: 29.04.2023

ดีมากค่ะ

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 29.04.2023

-

เมริน
เมริน
Written by: 29.04.2023

ศุภณัฐ
ศุภณัฐ
Written by: 29.04.2023

สีนวล
สีนวล
Written by: 29.04.2023

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 29.04.2023

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 29.04.2023