เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kharittha
Kharittha
Written by: 29.04.2023

นางสาวปัทมา
นางสาวปัทมา
Written by: 29.04.2023

ได้วิธีการทำสื่อ

นางสาวนุชนาฏ
นางสาวนุชนาฏ
Written by: 29.04.2023

นางสาวสินีนาฏ
นางสาวสินีนาฏ
Written by: 29.04.2023

จารุวรรณ
จารุวรรณ
Written by: 29.04.2023

สายฝน
สายฝน
Written by: 29.04.2023

เทคนิคการทำสื่อจากวัสดุใกล้ตัว

Ben
Ben
Written by: 29.04.2023

ได้เรียนรู้การผลิตสื่อจากกระดาษลัง และเป็นการเสริมจินตนาการให้กับผู้เข้าร่วม

นางสาวน้ำฝน
นางสาวน้ำฝน
Written by: 29.04.2023

นำความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

นางสาวภาวดี
นางสาวภาวดี
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับนำวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุจากธรรมชาติ มาผลิตสื่อให้เกิดประโยชน์

ฐิติญา
ฐิติญา
Written by: 29.04.2023

ได้ความรู้การทำสื่อที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

Wanthida
Wanthida
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่ออยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้กับเด็กได้

Nurhayatee
Nurhayatee
Written by: 29.04.2023

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญจริงๆ ชอบที่วิทยกรมีกิจกรรมร่วมกันทำ แต่เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลย เลยอดเสียดายไม่ได้ที่ไม่ได้เตรียมตัวในส่วนนี้

Oum
Oum
Written by: 29.04.2023

Sarocha
Sarocha
Written by: 29.04.2023

ขวัญดาว
ขวัญดาว
Written by: 29.04.2023

ได้นำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปต่อยอดสอนเด็กไปได้

Yah
Yah
Written by: 29.04.2023

ได้เรียนรู้วิธีการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

นางปริยานุช
นางปริยานุช
Written by: 29.04.2023

การจัดทำสื่อที่น่าสนใจ มีประโยชน์ วัสดุหาง่าย นำไปพัฒนาเด็กได้ดีมาก อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่อง

จันทร
จันทร
Written by: 29.04.2023

นางสาว เนาวรัตน์
นางสาว เนาวรัตน์
Written by: 29.04.2023

ได้ความรู้

ศรานุช
ศรานุช
Written by: 29.04.2023