เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่านไปแล้ว
April 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สื่อที่ดี​คือสื่อที่เด็กๆได้สัมผัสจับต้อง​ ได้ลงมือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหัวใจสำคัญของการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย​ คือ​ การคำนึงถึงผู้ใช้​ และใช้เพื่ออะไร​ ดังนั้นการสร้างสื่อที่ดีต้องตอบโจทย์​ ต้องผ่านกระบวนการศึกษา​ สืบค้นข้อมูล​ และการออกแบบสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ​ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้​ นำไปทดลองใช้​ ​ วิเคราะห์​ ประเมินผล​ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสร้างสื่อที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 29.04.2023

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑามาศ
Written by: 29.04.2023

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 29.04.2023

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 29.04.2023

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 29.04.2023

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 29.04.2023

จีราภรณ์
จีราภรณ์
Written by: 29.04.2023

--การทำสื่อ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับเด็ก - ได้เห็นอุปกรณ์ วิธีการในการทำสื่อ

นางสาววิชชุดา
นางสาววิชชุดา
Written by: 29.04.2023

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 29.04.2023

ทำสื่อและใช้สื่อได้ถูกต้อง

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 29.04.2023

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 29.04.2023

นางสาว นภาพร
นางสาว นภาพร
Written by: 29.04.2023

นำไปปรับใช้ได้

นิอร
นิอร
Written by: 29.04.2023

-

Indhu-orn
Indhu-orn
Written by: 29.04.2023

ได้รับความรู้ในการจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายและวิธีการทำสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผูเรียนมากยิ่งขึ้น

อรยา
อรยา
Written by: 29.04.2023

ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อของเด็กปฐมวัยในที่มีความหลากหลายและมีสื่อที่แปลกใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

Suneerat
Suneerat
Written by: 29.04.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 29.04.2023

ยอดเยี่ยม

วิมล
วิมล
Written by: 29.04.2023

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 29.04.2023

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 29.04.2023

-