นวัตกรรม 3R
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

นวัตกรรม 3R

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว คิดค้นขึ้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมผ่าน 3 วิชาหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมทั้งทีมงาน Starfish โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถ อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น ผ่านกระบวนการ Active Learning และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 R และ 4c นวัตกรรมนี้ได้ใช้ใน รร บ้านปลาดาว สำหรับกลุ่มเด็กชาติพันธ์ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาหลัก ของครอบครัว

3 คอร์ส