ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ความสนใจเฉพาะด้าน ก็คือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยการศึกษา / การวิพากษ์งานวิจัยการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงงานวิจัยที่เน้นการสร้างเครื่องมือและพัฒนารูปแบบการประเมิน เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทำผลงานวิจัย และเป็นวิทยากรจัดอบรมทางด้านงานวิชาการอีกมากมาย

บทความ (5)

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ยกตัวอย่างในกรณีของผมนั้น ผมใช้ google form ถามลูกชายทั้ง 2 คนว่าวันนี้ลูกชายผมทำกิจกรรมประจำวันอะไรบ้าง? (ทำ / ไม่ทำ)วันนี้ลูกชายผมมีความสุขจากการ Learn form home ไหม? (มาก / ปานกลาง / น้อย)ซึ่งผมกำหนดกติกาง่าย ๆ ว่าก่อนนอนให้ scan ...

156 views 25.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ความรู้ที่ผมมี ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น และจากการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นเอกสาร ส่วนที่เป็น website และส่วนที่เป็น youtube ทำให้ผมคิดว่า เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินก็ควรปรับตัวในลักษณะออนไลน์เช่นกัน (ไม่ใช่ google form / ...

353 views 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินก ...

340 views 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1
ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

441 views 21.04.22
ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ ว.PA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ...

404 views 10.05.22
ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1