ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ความสนใจเฉพาะด้าน ก็คือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยการศึกษา / การวิพากษ์งานวิจัยการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงงานวิจัยที่เน้นการสร้างเครื่องมือและพัฒนารูปแบบการประเมิน เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทำผลงานวิจัย และเป็นวิทยากรจัดอบรมทางด้านงานวิชาการอีกมากมาย

7 บทความ

7 บทความ

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
689 views • 25.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
1228 views • 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
6780 views • 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1