Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy 2837 views • 1 ปีที่แล้ว
Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาจะช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล อันดับแรกโดยการใช้การคิดแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ แนวการคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับ ในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ที่คุณครูคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวที่เห็นในชีวิตประจำวัน เช่น ประตูอัตโนมัติที่พบเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆก็มีหลักการทำงานที่เป็นขั้นตอน ซึ่งเมื่อเราคิดออกมาเป็นขั้นตอน นั่นคือการคิดออกแบบเป็นอัลกอริทึมนั่นเอง ซึ่งการคิดแบบอัลกอริทึม ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเสมอไป อาจจะเป็นการคิดออกแบบการดำเนินชีวิตของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน แบบเป็นขั้นตอนก็ได้อาจจะเกิดปัญหาจะต้องหาทางแก้ปัญหาซึ่งมนุษย์จะมีวิธีการจัดการแก้ปัญหา 4 ขั้น ตอน คือ

1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

2.วางแผนการแก้ปัญหา

3.ดำเนินการแก้ปัญหา

4.ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง

ปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาของเด็กไทยนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการช่วยเด็กไทยในการฝึกแก้ไขปัญหา โดยการนำ Coding เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหานั่นคือ การสร้างชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Code เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ เพราะเทคโนโลยีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง แต่มีมนุษย์อยู่เบื้องหลังในฐานะผู้สั่งการ ผ่านการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเฉพาะ เช่น C++, PHP และ Java เป็นต้น ส่วนเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบอันปลั๊กคือ จะเน้นกระบวนการคิด การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นขั้นตอน มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้บัตรคำสั่ง บัตรคำ หรือ เกม เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างกิจกรรม Coding ที่เป็นโปรแกรมที่เน้นการประหยัด เช่น โปรแกรม C robot เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้เป็นอย่างดี นั่นคือครูและนักเรียนได้มีส่วนช่วยในการออกแบบการทำงาน มีการวางแนวคิดการทำงาน และสามารถช่วยในการทดสอบโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมนั่นเอง 

การนำ Coding มาแก้ปัญหาช่วยให้มนุษย์มีวิธีการสื่อสาร วิธีแก้ปัญหาออกมาอย่างมีโครงสร้างและเป็นระบบอย่างมีขั้นตอนในรูปแบบที่ถูกต้อง ดังนั้น การ Coding จึงเป็นทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ นั่นคือ ผู้เรียนจะสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง 

เห็นได้ว่า การ Coding มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การ Coding จะช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาต ศุภลักษณ์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
64 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
23:10
Starfish Academy

Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน

Starfish Academy
45 views • 1 ปีที่แล้ว
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL
24:54
Starfish Academy

ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL

Starfish Academy
250 views • 1 ปีที่แล้ว
ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL