Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy 173 views • 10 วันที่แล้ว
Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Coding ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาจะช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล อันดับแรกโดยการใช้การคิดแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ แนวการคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับ ในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ที่คุณครูคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวที่เห็นในชีวิตประจำวัน เช่น ประตูอัตโนมัติที่พบเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆก็มีหลักการทำงานที่เป็นขั้นตอน ซึ่งเมื่อเราคิดออกมาเป็นขั้นตอน นั่นคือการคิดออกแบบเป็นอัลกอริทึมนั่นเอง ซึ่งการคิดแบบอัลกอริทึม ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเสมอไป อาจจะเป็นการคิดออกแบบการดำเนินชีวิตของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน แบบเป็นขั้นตอนก็ได้อาจจะเกิดปัญหาจะต้องหาทางแก้ปัญหาซึ่งมนุษย์จะมีวิธีการจัดการแก้ปัญหา 4 ขั้น ตอน คือ

1.วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

2.วางแผนการแก้ปัญหา

3.ดำเนินการแก้ปัญหา

4.ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง

ปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาของเด็กไทยนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการช่วยเด็กไทยในการฝึกแก้ไขปัญหา โดยการนำ Coding เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหานั่นคือ การสร้างชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Code เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ เพราะเทคโนโลยีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง แต่มีมนุษย์อยู่เบื้องหลังในฐานะผู้สั่งการ ผ่านการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเฉพาะ เช่น C++, PHP และ Java เป็นต้น ส่วนเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบอันปลั๊กคือ จะเน้นกระบวนการคิด การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นขั้นตอน มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้บัตรคำสั่ง บัตรคำ หรือ เกม เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างกิจกรรม Coding ที่เป็นโปรแกรมที่เน้นการประหยัด เช่น โปรแกรม C robot เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้เป็นอย่างดี นั่นคือครูและนักเรียนได้มีส่วนช่วยในการออกแบบการทำงาน มีการวางแนวคิดการทำงาน และสามารถช่วยในการทดสอบโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมนั่นเอง 

การนำ Coding มาแก้ปัญหาช่วยให้มนุษย์มีวิธีการสื่อสาร วิธีแก้ปัญหาออกมาอย่างมีโครงสร้างและเป็นระบบอย่างมีขั้นตอนในรูปแบบที่ถูกต้อง ดังนั้น การ Coding จึงเป็นทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ นั่นคือ ผู้เรียนจะสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง 

เห็นได้ว่า การ Coding มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การ Coding จะช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาต ศุภลักษณ์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์หรือใช้อธิบายเหตุการณ์ใกล้ตัว เหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป  เป็นเรื่องที่จับต้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
681 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
202 views • 7 เดือนที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
1952 views • 7 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1626 views • 9 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”