แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

Starfish Academy
Starfish Academy 3694 views • 2 ปีที่แล้ว
แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย หลายโรงเรียนเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนตามปกติ แต่การใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ยังถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบทดสอบออนไลน์อย่างง่ายด้วย Classtime ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบทดสอบที่หลากหลายของตนเองได้

Classtime เป็นเครื่องมือสร้างชุดข้อสอบที่เป็นตัวช่วยให้ครูเห็นพัฒนาการความรู้ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบทันทีทันใดช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อครูผู้สอนในการใช้สร้างแบบทดสอบให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้งานได้อีกด้วย

คุณสมบัติของ Classtime แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการสร้างความท้าทายด้วยโจทย์คำถาม 9 ประเภท จัดทำเซสซั่นสำหรับนักเรียนได้ไม่จำกัด และเข้าถึงโจทย์คำถามมากกว่า 50,000 ข้อ ระดับพรีเมี่ยม เพิ่มฟังก์ชันระบบลงคะแนนอัตโนมัติ พร้อมการให้คะแนนตามน้ำหนักความยากง่าย และการให้คะแนนบางสวนในข้อที่คำตอบใกล้เคียง สร้างส่วนร่วมกับนักเรียนด้วยเกมส์เสริมสร้างความร่วมมือ และระดับใบอนุญาตโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถระบุผู้เรียนได้ตามเวลาจริง จัดเก็บข้อมูลโจทย์คำถามได้แบบศูนย์รวม และทำให้การผสมผสานการจัดการเรียนการสอนกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูทุกคน

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน Classtime ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้งาน ได้ที่ www.classtime.com โดยลงทะเบียนใช้บัญชี Gmail หรือ Facebook ได้ ซึ่งการใช้งานในการสร้างข้อคำถาม สามารถออกแบบข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คำถามแบบมีหลายตัวเลือก ช่องทำเครื่องหมายจริงเท็จ ข้อความฟรี ตัวจัดประเภท ตัวจัดลำดับหมู่ เน้นข้อความ ฮอตสปอต เป็นต้น และยังสามารถเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เพิ่มเสียงได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเซสชันนในการทำข้อสอบได้ เช่น คำถาม-คำตอบแบบสุ่ม ตั้งเวลาในการทำข้อสอบของนักเรียนแต่ละคน และกำหนดเวลาในการ

ปิด-เปิดข้อสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ลิงก์สำหรับนักเรียน และดูการทำข้อสอบของนักเรียนแบบ Real time หลังจากที่นักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วก็สามารถดูคะแนนได้ทันที ตลอดจนสามารถรายงานคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ พร้อมกับการวิเคราะห์การทำข้อสอบในรูปแบบร้อยละในแต่ละข้อได้

เห็นได้ว่า Classtime สามารถสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายให้กับผู้เรียนและช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3560 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
413 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6107 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
582 views • 2 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม