การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy 55 views • 27 วันที่แล้ว
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

หัวข้อ “การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน”

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนสิ่งที่ดำเนินการแล้วจากกระบวนการหรือแผนที่วางไว้ร่วมกัน โดยการนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ถึงความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จุดที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้มีความรับผิดชอบโครงการในการประเมินและสะท้อนผล การรู้บทบาทของตนเอง ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลโครงการที่ตรงกับเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบในแต่ละมาตรการ ก.ส.ศ. ทั้ง 6 ด้าน คือ การตั้งเป้าหมาย (Goal) ระบบสารสนเทศ (Q-Info) ระบบดูแลช่วยเหลือ กระบวนการ PLC การสร้างเครือข่าย และ Classroom ของโรงเรียนต้นเรื่องทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนวัดขี้เหล็ก พบว่า ผลจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้ง 3 โรงเรียนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนมีจุดมุ่งหมาย (School Concept) ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนได้มีการเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย (Goal) ตามบริบทของโรงเรียน ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ตามมาตรการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการวัดและประเมินผล เช่น Q-Info, Starfish Class เป็นต้น ระบบการให้ความช่วยเหลือ โดยการประยุกต์ชุดการเรียนรู้ Learning Box ของโรงเรียนบ้านปลาดาว การ PLC ใช้รูปแบบที่หลากหลายในการขับเคลื่อนออกแบบกิจกรรม เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และเครือข่าย ในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน วัด หน่วยงานภายนอก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิต่างๆ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยหนุนเสริมให้เป้าหมายของโรงเรียนประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะ การ PLC ทั้ง 3 โรงเรียนได้สะท้อนสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ PLC ที่ทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมกับครูภายในโรงเรียนที่มีการใช้และทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้พัฒนาและนำไปสู่ห้องเรียน (Classroom) ได้ 

จากการที่โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ หรือเครื่องมือในการสะท้อน และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Lesson Study ในกระบวนการของ PLC โดยการให้ครูสะท้อนทบทวนผลที่เกิดขึ้นทั้งก่อน - หลังการจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผล Starfish Class ร่วมกับระบบ Q-Info การใช้ Effect size ในการหาคุณภาพ หรือการใช้นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในระดับใด การใช้กระบวนการ PDCA สะท้อนและติดตามผล รวมไปถึงการเยี่ยมชั้นเรียน การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรและมีมาตรฐาน และการร่วมกันสะท้อน AAR ซึ่งเป็นการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และครู โดยเฉพาะครูถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้สามารถมองเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาทางด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการหรือเครื่องมือดังกล่าวยังส่งผลให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถต่อยอดนวัตกรรม ตลอดจนสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการถึงแนวทางหรือทิศทางในการดำเนินโครงการต่อไปได้

เห็นได้ว่า ในเรื่องของการประเมินไม่ได้เน้นในเรื่องของการตัดสิน แต่เป็นการประเมินระหว่างการจัดการเรียนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือ แนะนำแบบกัลยาณมิตร สามารถเป็นพลังบวกที่นำมาใช้ในการต่อเติมและสร้างแรงใจให้กับคนทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการสะท้อนและการประเมินที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆ โรงเรียน

ดร.สุนิสา คงสุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดดอนพุดซา

ผอ.ดวงภัทร สุนิมิตร โรงเรียนวัดละมุด

ผอ.สัญญา บุญสนอง โรงเรียนวัดขี้เหล็ก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2098 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Starfish Class Website Version

เครื่องมือในการประเมินทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุม รวมไปถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย ผ่าน Starfish ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Starfish Class Website Version
Starfish Future Labz

Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2437 ผู้เรียน

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
128 views • 7 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
134 views • 5 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
619 views • 11 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
7813 views • 9 เดือนที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO